main-logo

2325 ספרים לבנים מ- 182 חברות

ספרים לבנים מומלצים מהחברות המוכרות ביותר בענף

התוכן המומלץ

דגשים בנושא אבטחת סייבר

עלינו


אתר זה מהווה חלק ממרכז המידע IT Corporate - פלטפורמה עולמית מובילה למיקור מחקר בתחום הטכנולוגיה העסקית.

לחברה משרדים בארה"ב, בבריטניה ובגרמניה. אנו מספקים לאנשי מקצוע בתחום הטכנולוגיה והעסקים תוכן סמכותי, חינוכי ואינפורמטיבי המסייע להם להעריך את צורכיהם העסקיים, לנתח אותם ולבדוק אותם, במסגרת הטכנולוגיות המשתנות במהירות.

בזכות מחקרי מקרים ודיווחים, שנגישים כספרייה נגישה בקלות של ספרים לבנים, הפכנו לחיוניים לפעילותם של מקבלי החלטות בעלי השפעה בתחום IT בכל העולם.

אנו מארחים יותר מ-3,000 ספרים לבנים מאת ספקי IT מובילים, אנו מתרחבים וצומחים ללא הרף כדי לתת מעניה לצרכיה של קהילת מחקר הטכנולוגיה העולמית.