side

תנאים והגבלות

החומרים באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") מסופקים על ידי מרכז המידע של Cyber Security Corporate. ("מרכז המידע של Cyber Security Corporate") כשירות למשתמשים עשוי לשמש למטרות מידע רק בכפוף להוראות שלהלן. על ידי הורדת חומר כלשהו מהאתר או שימוש אחר באתר זה, אתם, כמשתמשים, ("אתם") מסכימים לתנאים אלה ("הסכם"). אם אינכם מסכימים להם, אל תשתמשו באתר ואל הורידו ממנו חומרים כלשהם. אתם מסכימים שהסכם זה (ואם אתם משתמשים שנרשמו לאתר זה ("משתמש רשום"), כל ההוראות הכלולות בתהליך ההרשמה) הוא ההצהרה המלאה והבלעדית של ההסכם בין מרכז המידע Cyber Security Corporate לבינך. וזה מבטל כל הצעה או הסכם מוקדם, בעל פה או בכתב, וכל תקשורת אחרת בינך לבין מרכז המידע Cyber Security Corporate בנוגע לנושא הסכם זה. מרכז המידע של החברה עשוי לעדכן את ההסכם הזה בכל עת על ידי עדכון ההודעה הזאת. עליכם לבקר בעמוד זה מעת לעת כדי לבחון את התנאים הנוכחים, מכיוון שהם מחייבים אתכם. הוראות מסוימות של תנאים אלה עשויות להיות מוחלפות על ידי הודעות משפטיות או תנאים חוקיים הנמצאים במפורש בדפים מסוימים באתר זה.

 כללי אתר זה משמש כפורום המאפשר לכם לאתר ולזהות ספקים מסוימים של תוכנות ושירותים ("ספקים"). מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו שולט בתזמון או באופן בו מוצרים או שירותים של ספק כלשהו ("מוצרים") מסופקים לכם ואינו מתחייב להשלים עסקה כלשהי. מרכז המידע Cyber Security Corporate רשאי לסרב לספק שירותי האתר לכל אדם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מידע על סימנים מסחריים: Cyber Security Corporate® הוא סימן מסחרי של Headley Media Technology Division Ltd עבור שירותי ההערכה שלו עבור מומחים ואנשי מקצוע, כלומר מתן שירותים מקוונים, לפיהם רוכשים פוטנציאליים יכולים ללמוד על מוצרים ושירותים. כל שאר שמות מותגים, מוצרים, שירותים, ותהליכים המופיעים באתר זה הם סימנים מסחריים של המחזיקים שלהם. ניתן להשתמש בסימנים מסחריים של מרכז מידע Cyber Security Corporate באופן ציבורי באישור בכתב בלבד ממרכז המידע Cyber Security Corporate. שימוש הוגן בסימני המסחר של מרכז מידע Cyber Security Corporate בפרסום וקידום מוצרי מרכז מידע Cyber Security Corporate מחייב אישור מתאים. התייחסות למוצר, שירות או תהליך כלשהו או שימוש בו אינה מרמזת על המלצה, אישור, שייכות או חסות למוצר, שירות או תהליך זה על ידי מרכז המידע Cyber Security Corporate. רישיון להעתק אחד: אלא אם כן צוין אחרת באתר זה, אתם רשאים להוריד עותקים מוגבלים של המידע או התוכנה ("חומרים") שנמצאים באתר זה לשימושך האישי והלא-מסחרי, אלא אם כן מורשה במפורש לעשות אחרת ע"י מרכז המידע Cyber Security Corporate בכתב, או מותר הודות אחד התנאים של הרישיון, אשר מלווה או מסופק בחומרים פרטיים. זהו רישיון, ולא העברת זכות בעלות, והוא כפוף למגבלות הבאות: אינכם רשאים: (א) להשתמש בכל תהליך אוטומטי או תוכנת רובוט לצפייה, הורדה, הדפסה או שימוש אחר בתכנים מכל אתרי מרכז המידע של Cyber Security Corporate. (ב) להשתמש בכל אחד מהאתרים או התכנים לצורך העדפת מוצר, פתרון או שירות כלשהו של החברות הרשומות או שתוכן שלהן כלול בתוכן האתרים, (ג) לשנות את החומרים או להשתמש בהם לכל מטרה מסחרית, או לתצוגה ציבורית, ביצועים, מכירה או השכרה, לרבות, ללא הגבלה, פרסום החומרים על כל מחשב רשת או שידורם בכל מדיה כלשהי; (ד) לבצע פירוק, הנדסה לאחור או פירוק חומרי תוכנה למעט במידה המותרת על פי החוק החל; (ה) להסיר כל זכות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות מהחומרים; (ו) להעביר את החומרים לאדם אחר. אתם מסכימים למנוע כל העתק בלתי מורשה של החומרים. מרכז המידע Cyber Security Corporate שומר לעצמו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה.

בעלות חומרים: אתר זה וחומרים המצויים בו מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות יוצרים עולמיות, בסימני מסחר, עיצוב מסחרי ודיני קניין רוחני ותקנות הסכמים אחרים, ואין להעתיקם, לשנות, לפרסם, להעלות, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור מראש של מרכז מידע Cyber Security Corporate. למעט מה שנמסר במפורש במסמך זה, מרכז המידע Cyber Security Corporate וספקיו אינם מעניקים בעקיפין, בהשתק או אחרת כל זכות מפורשת או מרומזת לכם במסגרת פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או מידע סודי מסחרי כלשהו. זכויות אחרות עשויות להינתן לכם על ידי מרכז המידע Cyber Security Corporate במכתב או כלולים במקום אחר בחומרים. ססמאות: אם אתם משתמשים רשומים, מרכז המידע Cyber Security Corporate ינפיק לכם סיסמאות ומספרי זיהוי משתמשים לגישה לחלקים מסוימים באתר. אתם מסכימים לא לחשוף סיסמאות ומספרי זיהוי משתמשים כאלה שהונפקו לכם לצד שלישי כלשהו. סיום גישה: אם תפרו אחד התנאים או הגבלות של הסכם זה, מרכז המידע Cyber Security Corporate עשוי, לפעול על פי שיקול דעתו הבלעדי כדלקמן: (א) להשעות את גישתכם לחלקים מסוימים באתר או (ב) להפסיק את גישתכם לחלקים מסוימים באתר. האם הפרה מביאה להשעיה או לסיום גישה, תלוי במספר גורמים, כולל אך לא מוגבל בחומרת ההפרה, בפגיעה האפשרית במשתמשים אחרים או במרכז המידע למידע Cyber Security Corporate, והאם הפרה חוזרת או טופלה. אם מרכז המידע Cyber Security Corporate משעה או מבטל את זכותכם לגשת או להשתמש באתר מרכז המידע של Cyber Security Corporate, אז מרכז המידע Cyber Security Corporate ימסור לכם הודעה על פעולה כזו תוך 24 שעות. בעת סיום גישה תשמידו את החומרים באופן מיידי וכל הרישיונות יסתיימו באופן מיידי.

 כתב ויתור: אתר זה וכל חומר מסופקים "כמו שהם" ללא כל אחריות מפורשת או מרומזת מכל סוג שהוא. מרכז המידע Cyber Security Corporate ו/או הספקים הנכבדים שלו מתנערים בזאת מאחריות לערך מסחרי, אי-הפרה או כושר לכל מטרה מסוימת. מרכז המידע Cyber Security Corporate או הספקים שלה בשום מקרה לא יהיו אחראים לאיזשהו נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו (כולל, אך לא מוגבל בנזקים מאובדן רווחים, הפרעה עסקית, אובדן מידע) או חוסר יכולת להשתמש בחומרים או באתר, גם אם מרכז המידע Cyber Security Corporate הזהיר על אפשרות לנזקים כאלה. בשום מקרה מרכז מידע Cyber Security Corporate ואף אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלו לא יהיו אחראים כלפיכם בגין כל אובדן או פגיעה הנובעים מההסכם הזה או בנוגע אליו, ללא קשר לצורת תביעה או פעולה, בסכום חורג מהגדול מבין (א) העמלות הכוללות ששילמתם לחברה (אם בכלל) או (ב) מאה דולר ($100.00). מכיוון שבחלק מתחומי השיפוט אוסרים החרגה או הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, ייתכן שההגבלה לעיל לא תחול עלכם. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליכם להיות מודעים לכך שהחומרים עשויים להכיל שגיאות, השמטות, אי דיוקים או מידע מיושן. מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו מתחייב או אחראי באשר לשלמותם, דיוקם, הלימותם, עדכנותם או מהימנותם של חומרים כלשהם, ולא יהיה אחראי להעדר כל האמור לעיל. מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

 שחרור מאחריות: מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו צד ביחסים בין הספקים לבינכם. כתוצאה מכך למרכז המידע Cyber Security Corporate אין שליטה על איכותם, בטיחותם וחוקיותם של הספקים או שירותיהם. אתם האחראים באופן מלא לכל הפעילויות המתבצעות באמצעות חשבונכם בגישה לאתר. מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו יכול לשלוט ואינו שולט בזאת שספקים ישלימו את שירותיהם או את חובותיהם או לא. יתר על כן, אין זה סביר מסחרית שמרכז המידע Cyber Security Corporate יאמת את הספקים, ומרכז המידע Cyber Security Corporate אינו יכול לאשר ולא מאשר שכל ספק הוא מי שהוא טוען שהוא. מרכז המידע Cyber Security Corporate מעודד אותכם לפתח שיטות עבודה בטוחות בעת שימוש באינטרנט. מרכז המידע Cyber Security Corporate גם ממליץ לכם לתקשר ישירות עם ספקים מאתר האינטרנט כדי לעזור לכם להעריך עם מי אתם מתקשרים. אתם משחררים את מרכז המידע Cyber Security Corporate (ואת סוכניו ועובדיו) מכל טענות, דרישות ונזקים מכל סוג ואופי (כולל, אך לא מוגבל בנזק ממשי, תוצאתי, מיוחד, ענישה ונלווה), ידועים ובלתי ידועים, חשודים ולא חשודים, שנחשפו ולא נחשפו, הנובעים או קשורים בדרך כלשהי ליחסיכם עם הספקים או השירותים הניתנים על ידי הספקים או כל פעולה או מחדל של ספק. בשום מקרה מרכז המידע Cyber Security Corporate לא יהיה אחראי לכל פעולה משפטית שתופעל נגדכם על ידי ספקים כאלה. וויתורי המשתמשים: כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתעבירו לאתר זה או תפרסמו בו ייחשבו כבלתי חסויים ולא קנייניים ("תקשורת"). למרכז המידע Cyber Security Corporate לא יהיו כל התחייבויות ביחס לתקשורת, ובלבד שכל מידע שמאפשר זיהוי אישי יטופל באופן המפורט להלן. מרכז המידע Cyber Security Corporate ואנשים שוהא הקצה יהיו רשאים להעתיק, לחשוף, להפיץ, לשלב ולהשתמש בכל דרך אחרת בתקשורת ובכל הנתונים, התמונות, הצלילים, הטקסט ודברים אחרים המגולמים בה לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית, אם מידע מאפשר זיהוי אישי יטופל באופן מפורט להלן. חל איסור לפרסם או להעביר לאתר זה כל חומר בלתי חוקי, מאיים, בלשון הרע, משמיץ, מגונה, פורנוגרפי או אחר, אשר יפר חוק או זכויות של צד שלישי כלשהם.

שימוש במידע שניתן לזהות באופן אישי: ידע המאפשר זיהוי אישי, המוגש על ידך למרכז המידע Cyber Security Corporate באמצעות טפסים באתר, מטופל על פי מדיניות הפרטיות של מרכז המידע Cyber Security Corporate הנמצאת באתר זה. אתם מאשרים שקראתם והבנתם את מדיניות הפרטיות.

קישורים לאתרים אחרים: כל קישורים באתר זה עשויים לאפשר לכם לעזוב את אתר מרכז המידע Cyber Security Corporate ולעבור לאתרי אינטרנט אחרים. האתרים המקושרים אינם בשליטת מרכז המידע Cyber Security Corporate, ומרכז המידע Cyber Security Corporate אינו אחראי לתוכן, לדיוק או לכל היבט אחר של אתר מקושר כלשהו או קישור כלשהו באתר מקושר. מרכז המידע Cyber Security Corporate שומר לעצמו את הזכות להפסיק כל קישור או תוכנית קישור בכל עת. מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו תומך בחברות או במוצרים אליהם הוא מקשר ושומר לעצמו את הזכות לציין את זה באתר שלו. אם תחליטו לגשת לאחד מאתרי הצד השלישי המקושרים לאתר זה, אתם עושים זאת על אחריותכם בלבד.

 זיהוי: הנכם מסכימים בזאת, לשפות, להגן ולהחזיק על חשבונכם את מרכז המידע Cyber Security Corporate מפני כל אובדן, עלות, נזק, אחריות או הוצאה הנובעים מכל טענה, פעולה או האשמה של צד שלישי כלשהם כנגד מרכז המידע Cyber Security Corporate מבוסס או קשור ל- (א) מחלוקת בינכם לבין ספק בנוגע לתנאים והגבלות של החוזה או בקשר לרכישה ומכירה של טובין/שירותים כלשהם, (ב) הפרת תנאים והגבלות של הסכם זה על ידכם או (ג) כל פעולה שלכם או של ספק המפרה חוק, תקנה או זכויות של צד שלישי כלשהם.

 שונות: מרכז המידע Cyber Security Corporate שולט באתר זה ממשרדיו בארצות הברית של אמריקה. מרכז המידע Cyber Security Corporate אינו מצהיר כי חומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים, וגישה אליהם משטחים שבהם תוכנם אינו חוקי אסורה. מי שבוחר לגשת לאתר זה ממקומות אחרים עושה זאת מיוזמתו ואחראי לציות לחוקים המקומיים הרלוונטיים. אינכם רשאים להשתמש או לייצא את החומרים בניגוד לחוקים ולתקנות הייצוא של ארה"ב. הסכם זה ינוהל על ידי ויובנה בהתאם לחוקי מדינת ניו יורק ללא התייחסות לתקנותיה הנוגעות לעימותי החוק. הצדדים מסכימים כי הסמכות הבלעדית לכל פעולות ובוררות המתייחסות בכל צורה להסכם זה יהיה רק בבית משפט פדרלי או מדינתי מוסמך, הממוקם בעיר ניו יורק במדינת ניו יורק בארה"ב. אם הוראה כלשהי בהסכם זה מסיבה כלשהי אינה ניתנת לאכיפה או לא תקפה, הסכם זה יפורש כאילו הוראה זו לא נכללה בהסכם זה. אין להביא תביעה הנובעת מהסכם זה יותר משנתיים לאחר המועד בו הופיעה עילת התביעה. אינכם רשאים להקצות הסכם זה או אחת מזכויותיו או חובותיו ללא הסכמתו מראש ובכתב של מרכז המידע Cyber Security Corporate, וכל ניסיון להקצות כאמור יהיה בטל. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה פועל לטובת יורשים מורשים, נציגים חוקיים וסוכנים מורשים של הצדדים ומחייב אותם. על אף כל דבר אחר המפורש בזאת להיפך, היחסים בינכם לבין מרכז המידע Cyber Security Corporate הם יחסי קבלנות עצמאיים בלבד, ושום דבר בזה לא יתפרש ליצירת יחסי שותפות, מיזם משותף, זיכיון, עבודה או כל יחסי סוכנות אחרים בין הצדדים. אם הוראה כלשהי מוכרזת כפסולה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, הוראה זו לא תהיה תקפה רק במידה של הכרזה כזו, כך ששאר תקנות של אותה ההוראה וכל שאר ההוראות של הסכם זה ימשיכו להיות תקפות. החומרים מסופקים עם "זכויות מוגבלות".