arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Akamai

Akamai

map pin iconכתובת: 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts, 2142, United States

phone iconטלפון: +1 877 425 2624

email iconאימייל ספק

אם אתם משתמשים באינטרנט לכל דבר - כדי להוריד מוסיקה או תוכנה, לבדוק את הכותרות בעיתונים, להזמין טיסות - סביר להניח שהשתמשתם בשירותים של Akamai מבלי לדעת זאת. אנו ממלאים תפקיד קריטי בהעברת תוכן מספקים אל צרכנים. חברת Akamai יצרה סביבת הפעלה דיגיטלית עבור האינטרנט. הפלטפורמה הגלובלית שלנו, הכוללת אלפי שרתים המצוידים במיוחד, מסייעת לאינטרנט לעמוד בעומס הבקשות היום-יומיות לגבי תוכן, עסקות ויישומים עשירים, דינמיים ואינטראקטיביים. בעת מתן המענה לבקשות אלה, Akamai מזהה ומונעת נקודות בעיה ופגיעויות באינטרנט, כדי להבטיח שאתרי אינטרנט יפעלו בצורה מטבית, שמדיה ותוכנה ירדו בצורה מושלמת, ושיישומים יפגינו ביצועים מהימנים.

משאבים עדכניים מ- Akamai