arrow iconלחזור לרשימת הספקים
OneTrust

OneTrust

map pin iconכתובת: 10 York Rd, London, SE1 7ND, United Kingdom

phone iconטלפון: +44 (800) 011-9778

email iconאימייל ספק

חברת OneTrust LC מספקת פתרונות תוכנה. החברה מציעה פתרונות שהופכים לאוטומטיות הערכות השפעה על פרטיות ומיפוי נתונים, שמזהים סיכוני פרטיות ואוכפים פעילויות של ניהול סיכונים ובקרה.

משאבים עדכניים מ- OneTrust