arrow iconלחזור לרשימת הספקים
Optiv

Optiv

map pin iconכתובת: 1144 15th Street, Suite 2900, Denver, CO, 80202, United States

phone iconטלפון: 800-574-0896

email iconאימייל ספק

חברת Optiv Security, Inc. היא חברה בבעלות פרטית לאבטחת מידע הממוקמת בדנוור, קולורדו. אנו מאמינים שכל ארגון, כדי שהוא יממש את מלוא הפוטנציאל שלו, חייב להבין את סיכוני הסייבר ולהתגבר עליהם. אנו פועלים יחד עם הלקוחות כדי לנהל את סיכוני הסייבר ולצייד אותם בפרספקטיבות ובתוכניות שיאיצו את ההתקדמות העסקית. הניסיון שלנו בעולם האמתי, המומחיות האנכית העמוקה שלנו והצוותים השונים מאפשרים לנו להתמודד בביטחון עם כל אתגר. אנו מעמידה אתכם במרכז המערכת האקולוגית שלנו, שאין לה מתחרים, שכוללת: אנשים, מוצרים, שותפים ותוכניות כדי לתכנן וליישם פתרונות גמישים. הגישה שלנו, הניתנת להתאמה, מעריכה ברציפות את הסיכון בהקשר של האינטרנט ויעדים רחבים יותר, כדי לאבטח את העסקים של היום ולבצר אותם לקראת העתיד.

משאבים עדכניים מ- Optiv